Priser

Hos Revisor-Partner  har vi meget konkurrencemæssige priser  og vi laver gerne fastpris aftale som passe lige til din virksomhed.

Kontakt os på telefon 49 26 69 65  og lad os får en snak om din virksomhed og om kemien passe samme( det koste ikke noget)

 

Vi udarbejder altid et aftale grundlag (hvilket er et lovkrav for godkendte revisorer), som indeholder en beskrivelse og hvilke lovregler samt erklærings standard vi udarbejder dit regnskab udfra (god revisorskik), yderligere beskrive vi hvilke opgave vi skal levere og hvilke opgave  de som kunde skal levere til os., det giver en trykhed for dem som kunde så de ved hvad det koster., herud over kan du vælge at får fordelt honoraret pr. måned/kvartal.

Vi yder selvfølgelig altid Ad hoc opgaver og tiltlægsydelser for vores kunder,  hvilket vi selvfølgelig give en pris på inden vi går i gang.

Løn administration

Vi kan tilbyde dem Løn administration på det personlige plan, samme medarbejder hvergang som du altid kan kontakt på enten telefon eller mail,  vi udarbejder altid løn med udgangspunkt  i Danløn, oprettet i deres virksomhed så alle indberetningen kommer rigtig ind til e-indkomst hver måned.

Priserne  ligger fra kr. 80,00 excl moms  pr måned pr. medarbejdere herud over blive de opkrævet kr. 15,00 excl moms fra Danløn (trækkes automatisk)

Bogføring og administration af debitorer og kreditorer

Vi udfører gerne dine bogholderiopgave som  Bogføring med erfaren og fuld forsikret bogholder, din sikkerhed for at tingene er i orden, vi  administrere gerne dine debitorer med rykkere og kontoudtog og tjekker indbetaling,  men udarbejdelse af salgfaktura er vores erfaring,  at det er de som kunden meget bedre til,  vi administrere også gerne dine kreditorer, oprettet betalingene for dem,  men de godkende selv betalingen.

Som udgangpunkt fakturere vi på timebasis med kr. 475,00 excl moms men laver gerne en fastpris på deres bogføring pr. kvartal/måned.

Årsregnskab enkelmands virksomhed og personlig indkomst og formueopgørelse

Vi vil altid udføre deres årsregnskab i overensstemmelse med Internationale standarder om beslægtede opgaver ISRS 4410, om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning opstille balancen  pr. 31. december 20XX  og den tilhørende resultatopgørelse for året afsluttet på denne dato. Vi vil ikke udføre revisions- eller review  handlinger vedrørende dette regnskab. Som følge heraf vil der ikke blive udtrykt nogen grad af sikkerhed om regnskabet.

Ledelsen/indehaveren er ansvarlig for såvel nøjagtigheden som fuldstændigheden af de oplysninger, der gives til os, og er ansvarlig over for brugerne af de regnskabsmæssige oplysninger, der opstilles af os. Dette omfatter opretholdelse af de nødvendige regnskabssystemer og interne kontroller og valg og anvendelse af relevant regnskabspraksis. Vort arbejde kan ikke på regnes at afsløre, om der forekommer besvigelser, fejl eller mangler eller ulovligheder. Men vi vil informere Dem om ethvert sådant forhold, som vi bliver opmærksomme på. Oplysningerne vil blive udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Enhver kendt afvigelse derfra vil blive oplyst i regnskabet og vil i nødvendigt omfang blive omtalt i vor erklæring som en henvisning. Vi forstår, at den forventede anvendelse og distribution af de opstillede oplysninger er til brug for offentlige myndigheder, banker og SKAT, og at De vil informere os, hvis der skulle ske væsentlige ændringer heri.

Prisen for et årsregnskab med personlig indkomst om formueopgørelse for indehaver og ægtefælles ligger fra kr. 5.000 – 20.000 afhængig af størrelsen på virksomheden og time forbruget på opgaven,  timelønne ligger fra  kr. 475,00 til kr. 750,00  hvilket er afhængig af  de enkelte delopgaver i årsregnskabet.  f.eks afstemning af løn/debitorer/ kreditorer afregnes med kr. 475,00 og udarbejdelse af årsregnskab/ skatte beregning og skattemæssige dispositionen afregnes med kr. 750,00, da risikoren herved er større og derved større ansvar.

Årsregnskab  selskab uden revision

Vi vil altid udføre deres årsregnskab i overensstemmelse med Internationale standarder om beslægtede opgaver ISRS 4410, om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning opstille balancen  pr. 31. december 20XX  og den tilhørende resultatopgørelse for året afsluttet på denne dato. Vi vil ikke udføre revisions- eller review  handlinger vedrørende dette regnskab. Som følge heraf vil der ikke blive udtrykt nogen grad af sikkerhed om regnskabet.

Ledelsen/indehaveren er ansvarlig for såvel nøjagtigheden som fuldstændigheden af de oplysninger, der gives til os, og er ansvarlig over for brugerne af de regnskabsmæssige oplysninger, der opstilles af os. Dette omfatter opretholdelse af de nødvendige regnskabssystemer og interne kontroller og valg og anvendelse af relevant regnskabspraksis. Vort arbejde kan ikke på regnes at afsløre, om der forekommer besvigelser, fejl eller mangler eller ulovligheder. Men vi vil informere Dem om ethvert sådant forhold, som vi bliver opmærksomme på. Oplysningerne vil blive udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Enhver kendt afvigelse derfra vil blive oplyst i regnskabet og vil i nødvendigt omfang blive omtalt i vor erklæring som en henvisning. Vi forstår, at den forventede anvendelse og distribution af de opstillede oplysninger er til brug for offentlige myndigheder, banker og SKAT, og at De vil informere os, hvis der skulle ske væsentlige ændringer heri.

Prisen for et årsregnskab uden revision ligger fra kr. 5.000 – 30.000 afhængig af størrelsen på virksomheden og time forbruget på opgaven,  timelønne ligger fra  kr. 475,00 til kr. 750,00  hvilket er afhængig af  de enkelte del opgave i årsregnskabet.  f.eks afstemning af løn/debitorer/ kreditorer afregnes med kr. 475,00 og udarbejdelse af årsregnskab/ skatte beregning og skattemæssige dispositionen afregnes med kr. 750,00, da risikoren herved er større og derved dyre forsikring.

Årsregnskab  selskab med revision

Vi vil udføre vores revision i overensstemmelse med gældende standarder omfattende Internationale Standarder om Revision (ISA) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

På grund af de iboende begrænsninger i revisionen kombineret med de iboende begrænsninger i intern kontrol er der en uundgåelig risiko for, at væsentlige fejlinformationer ikke bliver opdaget, selv om revisionen er behørigt planlagt og udført i overensstemmelse med de gældende standarder.

Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. Vi vil imidlertid underrette ledelsen skriftligt om eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, der er relevante for revisionen af årsregnskabet, og som vi har konstateret under revisionen. Denne rapportering vil sædvanligvis ske via vores revisionsprotokollat for den udførte revision.

Vi vil udføre revisionen primært i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet. Det kan forekomme, at vi udfører revision i årets løb som en forberedelse til revisionen af det aflagte årsregnskab, hvis vi vurderer, at dette er nødvendigt. I forbindelse med revisionen kan vi foretage uanmeldte revisionshandlinger, herunder beholdningseftersyn, hvis vi vurderer behov herfor. Udfører vi løbende revision, herunder beholdningseftersyn, vil vi rapportere eventuelle resultater heraf via revisionsprotokollatet.

Vores revision vil blive udført på det grundlag, at ledelsen anerkender og forstår dens ansvar for:

At udarbejde et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den interne kontrol, som ledelsen fastlægger som nødvendig for at muliggøre udarbejdelsen af et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

At give os:
Adgang til al den information, som ledelsen er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af årsregnskabet, såsom registreringer, dokumentation og andre forhold.
Yderligere information, som vi måtte anmode ledelsen om til brug for revisionen.
Ubegrænset adgang til personer i virksomheden, som vi finder det nødvendigt at indhente revisionsbevis fra.

Vi vil som led i vores revision anmode ledelsen om skriftligt at bekræfte udtalelser til os i forbindelse med revisionen. Denne bekræftelse vil blive omtalt i protokollatet for årsregnskabet.

Ved afslutning af revisionen afgiver vi en revisionspåtegning med vores konklusion om årsregnskabet. Sammen med vores revisionspåtegning afgiver vi en udtalelse om ledelsesberetningens indhold, hvis årsrapporten indeholder en ledelsesberetning.

Formen på og indholdet af vores revisionspåtegning vil som udgangspunkt være en revisionspåtegning med en positiv konklusion uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Det kan være nødvendigt at ændre indholdet af vores påtegning på grundlag af resultaterne af revisionen.

Bliver vi under vores revision bekendt med forhold, som giver begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller udeladelser, der berører selskabet, skal vi ifølge erklæringsbekendtgørelsen § 7 give supplerende oplysning i tilknytning til påtegningen. Vi skal endvidere give oplysning om eventuel manglende opfyldelse af bogføringslovens bestemmelser, som vi er blevet opmærksom på under revisionen, herunder bestemmelserne om opbevaring af regnskabsmateriale.

Ud over supplerende oplysninger om ledelsesansvar skal vi i henhold til selskabsloven endvidere afgive en erklæring, som skal vedlægges årsrapporten, dersom ledelsen ikke overholder sine pligter til at udarbejde forretningsorden, oprette og føre bøger, fortegnelser og protokollater. Dette gælder også, såfremt vores revisionsprotokollater ikke forelægges og underskrives af ledelsen.

Prisen for et årsregnskab med revision ligger fra kr. 10.000 – og opad afhængig af størrelsen på virksomheden og time forbruget på opgaven,  timelønne ligger fra  kr. 475,00 til kr. 850,00  hvilket er afhængig af  de enkelte del opgaver i årsregnskabet.  f.eks afstemning af løn/debitorer/ kreditorer afregnes med kr. 475,00 og udarbejdelse af årsregnskab/revision,  skatte beregning og skattemæssige dispositionen afregnes med kr. 850,00, da risikoren og ansvaret er væsentlig større ved revision og der skal udarbejdes omfattende kvalitetsikring..

 

Comments are closed.