Kontantforbudet i hvidvaskloven nedsat

Hvidvaskloven er ændret med virkning fra den 1. juli 2013.

Grænsen for lovligt at modtage kontanter som betaling er nedsat fra kr. 100.000 til kr. 50.000. Samtidig med nedsættelse af beløbsgrænsen til kr. 50.000 er personkredsen, der er omfattet af loven, udvidet markant.

Det er derfor vigtigt  at være opmærksomme på ændringerne

Kontantforbuddet i HVL § 2.

HVL § 2 er fra 1.7.2013 nu formuleret således:

”Erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af § 1, stk. 1, må ikke modtage kontantbetalinger på 50.000 kr. eller derover, hvad enten betalingen sker på en gang eller som flere betalinger, der ser ud til at være indbyrdes forbundet”.

”Kontant” forstås i denne sammenhæng som fysiske penge (pengesedler og mønter). Kontantbetaling i udenlandsk valuta, af et beløb, der svarer til over danske kr. 50.000, er også omfattet af kontantforbuddet.

Personkredsen i HVL § 1.

Indtil 1.7.2013 omfattede HVL som udgangspunkt kun ”forhandlere af genstande” og ”aktionsholdere”. Men fra 1.7.2013 er personkredsen udvidet, således at den nu omfatter alle erhvervsdrivende – bortset fra visse særlige erhvervsgrupper, som er undtaget i henhold til HVL § 1, stk. 1 (fx revisorer, advokater, ejendomsmæglere og virksomheder inden for den finansielle sektor).

Kontantforbuddet omfatter nu både tilfælde, hvor den erhvervsdrivende som led i sit erhverv modtager kontanter, og tilfælde, hvor den erhvervsdrivende som led i sit erhverv modtager et kontantbeløb på vegne af en anden (fx som formidler, kommissær eller lignende).

Sanktioner ved overtrædelse af kontantforbudet.

HVL § 2 er strafsanktioneret ved forsætlighed eller grov uagtsomhed (i HVL § 37). Samt i grovere situationer formentlig efter reglerne i straffeloven om hæleri. Straffen ved forsætlighed eller grov uagtsomhed i henhold til HVL § 37 kan være alt fra bøde til fængsel i op til et halvt år.

Retspraksis har til dato fastlagt mindstebøden til kr.10.000, samt fastslået, at det ikke er formildende omstændigheder, at den erhvervsdrivende eller ansatte medarbejdere ikke havde kendskab til kontantforbuddet.

Som følge af den hårde retspraksis ved overtrædelse af kontantforbuddet er det efter vores vurdering vigtigt, at man er på forkant med loven.

Således at det fx undgås, at en bilforhandler uforvarende overtræder HVL § 2 ved at sælge en bil til en kunde mod kontantbetaling på kr. 50.000 eller derover. Eller der kommer en polak forbi og vil købe brugte biler for over 7.000 EUR, så er HVL § 2 tilsvarende overtrådt.

For at undgå straf skal bilforhandleren i stedet bede kunden om at sætte pengene ind i et pengeinstitut, og derfra overføre pengene til bilforhandleren.

Pengeinstituttet overtager så håndteringen og vurderingen af, at kunden er i besiddelse af et stort kontantbeløb.

Comments are closed.